25 marca MEN  znowelizowało rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Jak informuje Minister Edukacji Narodowej p Dariusz Piontkowski:

„Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół”

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE

W trosce o coraz lepszą współpracę, przypominamy (niektóre) przyjęte przez szkołę zasady dotyczące „zdalnego nauczania” obowiązujące do 10.04.2020 r. :

  1. Zgodnie z planem uczeń codziennie uczestniczy w lekcjach/zajęciach edukacyjnych - najlepiej w godzinach dopołudniowych.
  2. Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie szkoły w zakładce eNauczanie.
  3. Uczeń/nauczyciel sprawdza wiadomości e-mail (zarówno w skrzynce pocztowej podanej do kontaktu z nauczycielami/uczniami, jak i wiadomości wysłane poprzez e-dziennik) przynajmniej dwa razy dziennie (np. rano i wieczorem).
  4. Nauczyciel pozostaje w stałej gotowości do np. telefonicznego kontaktowania się z pracownikami szkoły w sprawach służbowych w godzinach swojej pracy.
  5. Prośba do rodzica

Zadbaj, by Twoje dziecko:

- miało dostęp do Internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa.

- systematycznie pracowało i utrwalało wiadomości.

- w miarę możliwości sprawdzaj jakość wykonania zadań.

  1. W razie jakichkolwiek problemów/niejasności związanych z kształceniem na odległość - proszę kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt np. poprzez e-dziennik czy adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami).

Życzymy dużo zdrowia 

Dyrekcja PSP w Czarnej

Kształcenie na odległość

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.; rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r.)

 

  1. Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość naszych uczniów będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce eNauczanie, w odpowiednich katalogach klas i przedmiotów.

  2. Utworzone przez nauczycieli „klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail, mają posłużyć wyłącznie do przesyłania załączników w płaszczyźnie nauczyciel – uczeń oraz informacji zwrotnych w płaszczyźnie uczeń-nauczyciel, co np. umożliwi ocenianie „prac pisemnych” uczniów, które to uczniowie będą mogli np. w formie „zdjęcia zeszytu” przesyłać na adres e-mail wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu. (W wiadomościach wysyłanych z e-dziennika, nie można bowiem wstawić załącznika).

  3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do oceniania pracy uczniów. (zgodnie z WSO, w przyjętej przez siebie i ustalonej z uczniami formie). Oceny uczniów będą wpisywane do e-dziennika w kolumnach, których oznakowanie wskazywać będzie, że „chodzi o eNauczanie”.

  4. Od czwartku 26 marca 2020 r. zaczynamy pracować według obowiązującego wcześniej planu lekcji. Nauczyciele przygotują dla uczniów zagadnienia do opracowania „kolejnych tematów” - zgodnie z planem lekcji, co będzie sukcesywnie zamieszczane w zakładce eNauczanie w odpowiednich katalogach klas i przedmiotów.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z eNauczaniem, należy kontaktować się poprzez e-dziennik z wychowawcą klasy lub poszczególnymi nauczycielami. W przypadku problemów ze zrozumieniem nowej partii materiału nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów również za pośrednictwem poczty elektronicznej itp.

Dyrekcja PSP w Czarnej

Komunikacja między nauczycielami i uczniami
w związku z nauczaniem online

Już wkrótce nastąpi doprecyzowanie sposobu komunikacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami. W odpowiednim czasie wszyscy zostaną powiadomieni poprzez e-dziennik (eNauczanie/komunikaty/aktualności/wiadomość).

To dla nas wszystkich nowa i trudna sytuacja. Wciąż dociera do nas ze wszystkich stron komunikat, że musimy być odpowiedzialni. Odpowiedzialni za siebie i za innych. Powinniśmy być także zdyscyplinowani i to na wielu płaszczyznach. Zachęcamy więc do potraktowania nauki online, nie tylko jako obowiązku, ale raczej jako „przygody edukacyjnej”. Wykorzystajmy ten czas możliwie najowocniej. Nasze grono pedagogiczne jest gotowe do reorganizacji procesu edukacyjnego. Liczymy na ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wierzymy w samodyscyplinę naszych uczniów!

W związku z tym bardzo proszę uczniów o zapoznanie się z treściami online, na podstawie których nauczycie się/przypomnicie sobie, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
http://szymkiewicz.pl/porady-komputerowe/jak-dziala-poczta-elektroniczna-czesc-1/
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/jak-poprawnie-pisac-oficjalne-e-maile-krotki-poradnik/vq9x5y0

     Uwaga! Komunikat !

     Nieprzewidziana przerwa w zajęciach dydaktycznych w szkole nie jest czasem wolnym od nauki. W związku w tym proszę wszystkich uczniów o odwiedzanie strony internetowej szkoły (menu: eNauczanie) i wykonywanie poleceń zgodnie z zamieszczanymi tam sukcesywnie przez nauczycieli instrukcjami. Rodziców uczniów proszę o zmotywowanie swoich dzieci do wymienionych działań.

Egzamin ósmoklasisty - zestawy zadań powtórkowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o godzinie 9:00 będą dostępne nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego o godzinie 15:00 - rozwiązania – adres strony: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

Dyrektor szkoły – Marta Markowicz

     Drodzy Rodzice!
     W związku z decyzją podjętą przez rząd polski w dniu 11. 03. 2020 r. o zamknięciu szkół i innych placówek w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, informujemy, że od jutra, tj. 12.03. 2020 r. do 25. 03. 2020 r. nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne w  szkołach. Jednakże w czwartek i piątek, tj. 12 i 13. 03. 2020 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom (ale tylko tym, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić jej w domu) w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godz.: 800-15.30.

Ponadto dyrektor PSP w Czarnej przypomina o prawach jakie przysługują rodzicom w związku z zamknięciem szkoły, a mianowicie: „Jeżeli rodzic nie może świadczyć pracy i będzie musiał zająć się dzieckiem, może liczyć na zasiłek w standardowej wysokości. Z takiego rozwiązania mogą jednak skorzystać tylko rodzice dzieci do 8. roku życia”.

Apelujemy o pozostawanie w domu i postępowanie zgodne z pojawiającymi się na bieżąco komunikatami oraz instrukcjami wydawanymi przez rząd oraz Sanepid.

Przytaczamy słowa  premiera Mateusza Morawieckiego: „Widzimy, że w innych krajach wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Niech zatem rozsądek idzie ze zdrowiem. Ten rozsądek nakazuje, że w okresie wylęgania się kolejnych wirusów zmniejszyć możliwość ich rozprzestrzeniania się, dlatego zamknięcie placówek oświatowych na dwa tygodnie”.

                      Życzymy zdrowia!

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg