Goethe Zertifikat A2 – Certyfikat z języka niemieckiego na poziomie A2  z oceną bardzo dobry

     29 lutego uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w egzaminie potwierdzającym umiejętności samodzielnego i poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie zarówno na tematy z życia codziennego, jak również tematy z dziedziny kultury języka  niemieckiego na poziomie A2.

Cześć pisemna trwająca ok. 120 min. obejmowała:

- rozumienie tekstu słuchanego,

- rozumienie tekstu czytanego,

-wypowiedź pisemna.

 Egzamin ustny (ok. 10 -15 min) składał się z:

- samodzielnej prezentacja informacji zawartych w artykule, własne komentarze,

- prowadzenie dyskusji z partnerem rozmowy.

Wyniki końcowe naszych uczniów:

Anna Para 93/100%

Jan Para 94/100%

Czekaliśmy tak długo, ponieważ wyniki były w maju a dyplomy uczniowie otrzymali w czerwcu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 

                                                                                                                Małgorzata Pękala

FOTORELACJA

HARMONOGRAM WRĘCZANIA  ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W związku z pandemią COVID -19 w roku szkolnym 2019/2020, zmianie ulega harmonogram zakończenia roku szkolnego i wręczania świadectw szkolnych. Chętni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni uczniów, mogą odebrać świadectwa szkolne z rąk wychowawców klas, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w ściśle określonym harmonogramie. (W szczegółowym harmonogramie ujęto: podział uczniów z poszczególnych klas na mniejsze grupy wg kolejności alfabetycznej, nr drzwi, którymi uczniowie powinni wejść do szkoły i ją opuścić, nr sali, w której uczniowie spotkają się z wychowawcą, godzinę przyjścia do szkoły i godzinę jej opuszczenia przez daną grupę uczniów oraz przewidziano czas na dezynfekcję sal między poszczególnymi grupami uczniów danej klasy. Podczas całego pobytu na terenie szkoły obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa przy użyciu np. maseczki, wychowawcy klas będą mieć dodatkowo założone  rękawiczki. Przypominamy, że przy wejściu i wyjściu ze szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce! Ze względów sanitarnych prosimy o nieprzynoszenie do szkoły żadnych dodatkowych rzeczy, w tym kwiatów. Najlepszym podziękowaniem będzie dla Nas szczere dziękuję.

Najmłodsi z kl. 0/rodzice uczniów kl. 0 oraz uczniowie/rodzice uczniów kl. 1-3 będą mieli możliwość odbioru dyplomów ukończenia i świadectw szkolnych już w czwartek 25 czerwca 2020 r., a uczniowie kl. 4-8 będą mogli odebrać świadectwa szkolne w piątek 26 czerwca 2020 r. – SZCZEGÓŁY W HARMONOGRAMACH dla kl. 0-3 oraz kl. 4-8; linki poniżej.

Jeśli czują Państwo jakąkolwiek obawę przed posłaniem dzieci do szkoły po odbiór świadectw szkolnych, to zapraszamy po ich odbiór do sekretariatu szkoły w kolejnych dniach,  (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 14 6761011).

Uwaga: Przybycie ucznia/rodzica/opiekuna prawnego do szkoły po odbiór świadectwa jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełną akceptacją Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie oddziału przedszkolnego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej (Procedury znajdują się na stronie szkoły w zakładce aktualności).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ww. Procedur Bezpieczeństwa oraz harmonogramu odbioru świadectw szkolnych. Zabrania się przychodzenia do szkoły wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczonym czasem spotkania z wychowawcą. Niezwłocznie po zakończeniu „spotkania w klasie” należy opuścić teren szkoły.

 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tym wyjątkowo trudnym dla wszystkich roku szkolnym 2019/2020.

Dyrekcja PSP w Czarnej

Klasy 0 - III

Klasy IV - VIII

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych podręczników szkolnych oraz innych materiałów. Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. W szczególny sposób proszę dostosować się do terminów, aby uniknąć dużych zgrupowań.

Procedura zwrotu podręczników oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia:

  1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 19 do 25 czerwca 2020 r.
  2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone okno biblioteczne.
  3. Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środków ochrony osobistej (maseczek/przyłbic, rękawiczek) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
  4. Uczniowie do okna bibliotecznego podchodzą pojedynczo.
  5. Zasady zwrotu podręczników:

Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń oraz sklejenia kartek). W celu usprawnienia pracy prosimy, aby komplety były posegregowane i związane sznurkiem. Bardzo prosimy, aby komplety zawierały karteczkę, na której będzie napisane: imię, nazwisko i klasa oddającego podręczniki.

  1. Przypominamy, że za podręczniki zniszczone lub zagubione odpowiada finansowo Rodzic, który zobowiązany jest do odkupienia danej pozycji w określonym terminie.
  2. Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela bibliotekarza dni w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.

W danym dniu podręczniki zwraca wyznaczona klasa, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.

Harmonogram zwrotu podręczników:

19 czerwca 2020 (piątek)

Klasa 8a: 8:00 – 8:45

(8:00 – 8:15 przychodzą nr: od 1 – 7

8:15 – 8:30 przychodzą nr: 8 – 15

8:30 – 8:45 przychodzą nr:15-19)

Klasa 8b: 9:00 – 9:40

(9:00- 9:15 przychodzą nr: 1-7

9:15-9:50 przychodzą nr: 8-17)

Komplet w klasie ósmej obejmuje 13 podręczników.

Klasa 7: 10:00 – 11:00

10:00 – 10:15 przychodzą nr: 1- 7

10:15 – 10:30 przychodzą nr: 8- 15

10:30 – 10:45  przychodzą nr: 16 – 23

10:45- 11:00 przychodzą nr: 24-28

Komplet w klasie siódmej obejmuje 13 podręczników.

 

22 czerwca 2020 (poniedziałek)

Klasa 6 a: 8:00 – 8:45

(8:00 – 8:15 przychodzą nr: od 1 – 7

8:15 – 8:30 przychodzą nr: 8 – 15

8:30 – 8:45 przychodzą nr: 15-19)

Klasa 6b: 9:00- 9:50

(9:00- 9:15 przychodzą nr: 1-7

9:15-9:50 przychodzą nr: 8-18)

Klasa 6c: 10:00 – 10:30

10:00 – 10:15 - przychodzą nr: 1-7

10:15-10:30 przychodzą nr: 8 -15

Komplet w klasie szóstej  obejmuje 11 podręczników.

 

23 czerwca 2020 (wtorek)

Klasa 5 a. 8:00 – 8:45

(8:00 – 8:15 przychodzą nr: od 1 – 7

8:15 – 8:45 przychodzą nr: 8 – 17)

Klasa 5b 9:00 – 9:45

9:00 – 9:15 przychodzą nr: od 1 – 7

9:15- 9:30 przychodzą nr: od 8-15

9:30 -9:45 przychodzą nr: od 16 – 21)

Komplet w klasie piątej obejmuje 11 podręczników.

Klasa 4. 10:00 – 10:45

10:00 – 10:15 przychodzą nr: od 1 – 7

10:15-10:30 przychodzą nr: od 8- 15

10:30- 10:45 przychodzą nr: od 16- 21)

Komplet w klasie czwartej obejmuje 10 podręczników.

 

24 czerwca 2020 (środa)

Klasa 3a. 8:00 – 8:50

(8:00 – 8:15 przychodzą nr: od 1 – 7

8:15 – 8:30 przychodzą nr: 8 – 15

8:30 – 8:50 przychodzą nr: 15-22)

Klasa 3b. 9:00 – 9:45

9:00 – 9:15 przychodzą nr: od 1 – 7

9:15 – 9:30 przychodzą nr: od 8- 15

9:30 – 9:45 przychodzą nr:  od 16- 22)

Klasa 2a. 10:00 – 10:40

10:00 – 10:15 - przychodzą nr: 1-6

10:15-10:30 przychodzą nr: 7 -13

10:30 – 10:40 przychodzą nr: 14 – 18)

Klasa 2b. 10:50 – 11:25

10:50 – 11:10 przychodzą nr: od 1 – 7

11:10 – 11:25 przychodzą nr: od 8- 15

 

25 czerwca 2020 ( czwartek)

Klasa 1a: 8:00 – 8:50

8:00 – 8:15 przychodzą nr: od 1-7

8:15 – 8:30 przychodzą nr: od 8 – 15

8:30 – 8:40 przychodzą nr: od 16 -22

8:40- 8:50 przychodzą nr: od 23 - 26

Paulina Barnaś

KOMUNIKAT

Przypominamy, że piątek 12.06.2020 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ponadto przypominamy, że w dniach 16–18.06.2020 r. przeprowadzone zostaną egzaminy ósmoklasistów, a dla uczniów kl. 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że  termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania upływa 16.06.2020 r., a tryb ubiegania się o ocenę wyższa niż przewidywana opisany jest w statucie szkoły.

W dniu 18 czerwca odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej PSP w Czarnej.

Dyrekcja PSP w Czarnej

ZMIANA ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

W tym roku szkolnym dzieci nie wrócą już do szkół. Do 26 czerwca nauka będzie kontynuowana w systemie zdalnym.

Informujemy, że w związku z nauczaniem zdalnym spowodowanym pandemią COVID -19 w roku szkolnym 2019/2020, przy końcoworocznej ocenie zachowania uczniów, nie będzie brane pod uwagę kryterium punktowe na poszczególne oceny (statut: rozdział XII, § 82 – szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, pkt 11). Pozostałe kryteria oceny zachowania uczniów opisane w statucie pozostają bez zmian.

W związku z realizacją kształcenia na odległość, punktem wyjściowym oceny końcoworocznej zachowania uczniów staje się ocena semestralna, która decyzją wychowawcy (w porozumieniu z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły) może ulec zmianie.

 

Ponadto informujemy, że rozdanie świadectw odbędzie się „tradycyjnie” w szkole w dniu  26.06.2020 r., ale w nowym reżimie sanitarnym, z podziałem uczniów na mniejsze grupy i z odpowiednim przesunięciem czasowym – szczegółowe informacje na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg