SOCRATES - COMENIUS - wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia
i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

  1  wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia /doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  2  zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
  3  promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
  4  opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
  5  promowanie zastosowań technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
  6  promowanie nauki języków obcych;
  7  promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
  8  podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

Rodzaje współpracy:

   - PROJEKTY SZKOLNE - wspólna praca grupy szkół nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych; czas realizacji: minimum 1 rok, maksimum 3 lata.
   - PROJEKTY JĘZYKOWE - dwustronna wymiana uczniów stwarzająca okazję do bezpośredniego komunikowania się, poznania kultury i obyczajów innego kraju; minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie to 12 lat; projekt może być realizowany w cyklu jednego roku szkolnego; jego realizacja rozpoczyna się w sierpniu, a kończy się 31 lipca następnego roku.
   - PROJEKTY ROZWOJU SZKOŁY - celem tych projektów jest usprawnienie zarządzania szkołą i udoskonalenie metod dydaktycznych, a ponadto umożliwiają one zespołom nauczycielskim i kierownictwu szkoły wymianę informacji i doświadczeń dotyczących wspólnie rozpoznanych potrzeb i problemów. 

 

eLearning - celem programu jest wspieranie coraz szerszego i efektywniejszego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich systemach edukacji, rozumiane jako wkład w wysokiej jakości kształcenie i zasadniczy element dostosowywania systemów edukacji do potrzeb społeczeństwa wiedzy w kontekście kształcenia przez całe życie.

 

eTwinning - akcja programu eLearning, dzięki której szkoły europejskie mają możliwość kontaktu oraz realizacji własnych projektów edukacyjnych przy pomocy Internetu.

 

Nasze gimnazjum podjęło współpracę w ramach eTwinning w roku szkolnym 2006/2007 z krajami partnerskimi.

Oto odznaka eTwinning dla naszego gimnazjum:

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg