1.    Tytuł: „Festivals and celebrations in The United Kingdom” – święta w Zjednoczonym Królestwie (język angielski, naucz. Anita Bartnik)

Cele: - posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: Życie rodzinne i towarzyskie oraz kultura;

          - wzbogacenie wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego;

          - korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych;

          - korzystanie z tekstów kultury języku obcym;

         - opracowanie albumu oraz prezentacji multimedialnej jako produktu końcowego projektu;

Problem do rozwiązania: Czy święta brytyjskie i polskie są podobne?

 

 2.    Tytuł: „Czarna wczoraj i dziś” (historia, naucz. Tadeusz Pomykacz)

Cele: - korzystanie z różnych źródeł informacji, gromadzenie materiału rzeczowego o historii i teraźniejszości, problemów i osiągnięć Czarnej;

          - selekcjonowanie zgromadzonego materiału rzeczowego i jego analiza;

          - wywiady ze znanymi i zasłużonymi mieszkańcami Czarnej;

          - opracowanie gazetki oraz prezentacji multimedialnej na wybrany temat;

Problem do rozwiązania: Jak mieszkańcy Czarnej widzą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość swojej rodzinnej miejscowości?

 

 3.    Tytuł: „Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas” (biologia, naucz. Agnieszka Ukowska)

Cele: - zainteresowanie uczniów problemami najbliższego otoczenia;

          - podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;

          - opisywanie, porządkowanie i rozpoznawanie organizmów, wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach

            i środowiskach;

          - wykorzystywanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie TIK;

          - odczytywanie, analizowanie i interpretowanie uzyskanych informacji;

          - posługiwanie się znajomością terminologii biologicznej;

          - przygotowanie i przeprowadzenie Gminnego Sejmiku Ekologicznego;

          - prezentacja pomysłu: „Jak ożywić makulaturę?” – wyroby z masy papierowej;

          - doskonalenie współpracy w grupie;

          - wykonanie gazetki tematycznej oraz prezentacji multimedialnej;

Rozwiązanie problemu: „Jak zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy ekologicznej? Czy edukacja ekologiczna może być ciekawa?”

 

 4.    Temat: „Wynalazek – zawsze genialny, ale czy zawsze najlepiej służący ludzkości? (zajęcia techniczne, naucz. Dorota Charchut)

Cele: - rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania;

          - opracowanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych;

          - planowanie pracy o różnym stopniu złożoności;

          - bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami;

          - ukazanie znaczenia osiągnięć techniki w dzisiejszym świecie oraz zagrożeń wynikających z ich przeceniania;

             - objaśnianie terminu wynalazek i projektowanie swojego własnego wynalazku;

          - znajomość dokumentów regulujących przepisy związane z patentami;

          - znajomość instytucji w Polsce wspierających wynalazczość;

          - opracowanie referatu połączonego z prezentacją multimedialną;

          - wystawa prac fotograficznych;

          -  opracowanie albumu o wynalazkach oraz dwóch gazetek tematycznych;

          -  pokaz uczniowskich wynalazków;

Rozwiązanie problemu: Czy kolejny wynalazek służy człowiekowi w jego codziennym życiu i czy nie jest dla niego zagrożeniem?

 

 5.    Temat: „Rower jest wielce okej” (zajęcia pozalekcyjne, naucz. Jerzy Ostręga)

Cele: - posługiwanie się urządzeniami multimedialnymi, np. do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku;

          - wykorzystywanie różnych źródeł informacji;

          - sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi;

          - doskonalenie umiejętności społecznych;

          - wyciąganie i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań;

          - przeprowadzenie wywiadu z kierownikiem Komisariatu Policji w Czarnej nt. bezpieczeństwa na drogach naszej gminy;

          - przeprowadzenie wywiadów z osobami jeżdżącymi na rowerach nt. zalet jazdy rowerem;

             - zorganizowanie wycieczek rowerowych po terenie gminy Czarna, połączone z nagraniem filmu;

             - opracowanie prezentacji multimedialnej;

Rozwiązanie problemu: Dlaczego warto jeździć rowerem?

 

 6.    Temat: „Tropem germanizmów w języku polskim” (język niemiecki, naucz. Zyta Döhring)

Cele: - zapoznanie z wiedzą o kulturze krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem kontekstu kulturowego;

          - podobieństwa i różnice między Polską a Niemcami;

          - poznanie słownictwa o etymologii niemieckiej;

          - korzystanie z różnych źródeł informacji w zdobywaniu wiedzy;

             - doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, tabletem, Internetem, programami do tworzenia prezentacji multimedialnych;

          - opracowanie gazetki tematycznej, prezentacji multimedialnej, gier „Memory” i „Wędrujące słowa”, minisłownika germanizmów;

             - tłumaczenie tekstów;

Rozwiązanie problemu: Czy w języku polskim odnajdziemy wyrazy pochodzenia niemieckiego? Czy jest to liczna grupa? Kto i kiedy tych wyrazów używa?

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg