Czysty las, czysta rzeka i ulica, czysta nasza okolica
Co należy zrobić, by nie było śmieci na terenie gmin leżących w dorzeczu Wisłoki?


Cele projektu:

Cel główny:

Podniesienie stanu świadomości uczniów w zakresie problemów związanych z obecnością śmieci w środowisku lokalnym

Cele szczegółowe:

Poznawcze
uczeń:

    poznaje pojęcie odpadu;
    rozumie zasady podziału odpadów;
    określa hierarchię postępowania z odpadami (unikanie, wielokrotne używanie, recykling);
    poznaje akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami;
    omawia zasady segregacji odpadów;
    zna oznakowania stosowane na produktach ze szczególnym uwzględnieniem symboli ekologicznych.

Praktyczne
uczeń:

    potrafi segregować śmieci;
    monitoruje rodzaje odpadów powstających w domu;
    potrafi wybrać produkt przyjazny dla środowiska;
    uzasadnia wyższość wysypisk zorganizowanych nad wysypiskami dzikimi;
    monitoruje lokalizację dzikich wysypisk.

Motywacyjne
uczeń:

    wykazuje postawę świadomego konsumenta;
    wpływa na lokalną społeczność tak aby właściwie postępowała z odpadami;
    dostrzega negatywny wpływ śmieci na estetykę otoczenia;
    współdziała w grupie.

    

Harmonogram działań
    
Forma realizacji:

    Prezentacja propozycji projektu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli, wniesienie poprawek, opracowanie harmonogramu prac.
    Prezentacja projektu na forum gminy.
    Przedstawienie założeń projektu na lekcjach wychowawczych i spotkaniu z rodzicami.
    Wykonanie gazetki informacyjnej.
    Udział w akcji Sprzątanie Świata.
    Zbiórka surowców wtórnych to nie grzeczność - to konieczność - rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki makulatury i puszek.
    Rusz Globusem! - konkurs na hasło antyśmieciowe.
    To warto zobaczyć - konkurs fotograficzny ukazujacy piekno czarniańskich krajobrazów jak i brzydotę zaśmieconego terenu.
    Czarna w obiektywie - wydanie dodatku do gazety szkolnej Lider Podstawówki.
    Zajęcia terenowe -poszukiwanie dzikich wysypisk (zdjęcia, mapy).
    Wykonanie metaplanu dotyczącego obecności śmieci w środowisku i jego prezentacja na forum szkoły.
    Informacja do władz gminy o lokalizacji dzikich wysypisk.
    Domowy kosz na śmieci - analiza zawartości /ankieta, karta obserwacji/ - zaangażowanie do wykonania zadania rodziców.

    Lekcje przedmiotowe:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
- Jak i dlaczego segregować odpady?
- W sklepie spożywczym.
- Baw się z nami papierowymi odpadami.
PRZYRODA
- Jakie odpady wytwarzamy - definicje, kategorie, rodzaje.
- Moja rodzina a smieci.
- Dzikie wysypiska - rodzaje niebezpieczeństw.
HISTORIA
- Jak radzono sobie z odpadami w dawnych wiekach?
TECHNIKA
- Wyrzucać czy naprawiać ?
- Tworzywa sztuczne a ochrona środowiska i zdrowia człowieka.
SZTUKA
- Gazetowy kolaż.
JĘZYK POLSKI
- Segreguj z nami! - opracowanie tekstu krótkiej notatki prasowej popularyzujacej selektywną zbiórkę odpadów.
GODZINY WYCHOWAWCZE
- Sposoby zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych.
- Jak robić zakupy przyjazne środowisku?
INFORMATYKA
-Tworzenie ulotek popularyzujących program selektywnej zbiórki odpadów w gminie (wykorzystanie edytora tekstów i grafiki).
MATEMATYKA
- Obliczanie objetości brył – np.obliczanie objętosci, jaką zajęłyby butelki czy puszki po nw ciągu roku.
KOŁO EKOLOGICZNE
- Czy wytwarzamy więcej odpadów niż nasi dziadkowie?
- śmieci i co dalej?

    Wydanie gazetki przyrodniczo-ekologicznej Zefirek poświeconej tematyce segregacji smieci.
    Ekozakupy - cechy zielonego konsumenta - konkurs międzyklasowy .
    Ankieta dotycząca wyborów konsumenckich.
    Konkurs na plakat Nie musisz smiecić.
    W Ekolandii - konkurs plastyczny na formę przestrzenną wykonaną z surowców wtórnych.
    Wycieczka do zakładu gromadzenia i utylizacji odpadów w Paszczynie. Pokazanie w praktyce wyższości takich form gospodarowania odpadami nad dzikimi wysypiskami szpecącymi teren.

    Przygotowanie uroczystości podsumowującej realizacje projektu, zaproszenie do szkoły rodziców, władz lokalnych, przedstawicieli Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:

- prezentacja krótkich programów artystycznych,
- Nasze rady na odpady - międzyklasowy konkurs wiedzy o gospodarce odpadami,
- wystawa prac konkursowych: plastycznych, literackich i fotograficznych.

    Wykonanie:

- ankiety ewaluacyjnej i opracowanie jej wyników,
- kroniki,
- raportu.

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg