Skład Samorządu Uczniowskiego:

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Przewodniczący:
Szymon Lipiński

Zastępca przewodniczącego:
Eliza Wilk

Sekretarz:
Oliwia Chmiel

Skarbnik:
Paweł Knych

 

Sekcja dekoracyjna:
Weronika Szot
Angelika Nykiel
Barbara Toczyńska
Julia Majka
Gabriela Sasak
Kinga Zięba

Sekcja porządkowa:
Oliwia Żołądź
Bartłomiej Michoń
Igor Wulkowicz
Karolina Wstawska
Weronika Włodarczyk

Poczet Sztandarowy: Wiktoria Gawiec, Gabriela Zbaraza, Jakub Kizior

Opiekun: mgr Jerzy Ostręga, mgr Paulina Barnaś

 
Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2018/19:

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

· Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
· Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2018/2019:

· Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
· Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
· Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
· Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
· Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
· Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
· Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 


L.p.

Rodzaj działania i forma pracy

Realizowane cele

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Kampania wyborcza SU.

-  kształtowanie poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej;
-  kształtowanie postawy odpowiedzialności;

 IX 2018

opiekunowie SU

2.

Organizacja pracy SU w r. szk. 2018/2019 - opracowanie planu pracy.

-  kształtowanie postawy społecznej;
-  mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły;
-  inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości;

 IX 2018

SU

3.

Zagospodarowanie tablic SU zgodnie z o tematyką gazetek okolicznościowych – załącznik nr 1

-  przekazanie informacji organizacyjnych całej społeczności szkolnej;

 cały rok

SU
sekcja dekoracyjna

4.

Akcja „Sprzątanie Świata” – wyjście klas w teren w celu posprzątania najbliższej okolicy.

-  kształtowanie postawy ekologicznej;

 IX 2018

SU
wychowawcy klas

5.

Inicjowanie akcji wolontariackich oraz udział w nich;

- kształtowanie postawy obywatelskiej;
- rozwijanie efektywnej współpracy zespołowej;
- integracja zespołu klasowego;
- rozwijanie umiejętności społecznych;

 

cały rok

SU

wychowawcy klas

6.

. Akcje ekologiczne w szkole:
- zbiórka zużytych baterii, telefonów
- zbiórka nakrętek
- zbiórka makulatury i butelek

- rozwijanie kompetencji przyrodniczych;
- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

 

cały rok

A. Mądry-Ukowska
SU
M. Sztorc

7.

Wspieranie akcji „Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt” – np. dokarmianie ptaków, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

- kształtowanie szacunku i odpowiedzialności za zwierzęta;
- wdrażanie do podejmowania działań wolontariackich;

 

według potrzeb

SU

Op. Klubu: G. Rogowska, M. Łączak, M. Cygan, kl. IIIaG

8.

„Pozdrawiam Cię …” – przekazanie/wysyłanie do chorych uczniów/nauczycieli kartek/mini prezentów (nb. powyżej siedmiu dni nauki szkolnej)

-  kształtowanie postawy życzliwości i empatii;
-  wzmacnianie poczucia wspólnoty;

 cały rok

wychowawcy klas IV – VIII i IIIG zgłaszają nb. uczniów do opiekunów SU

9.

W kręgu poezji Zbigniewa Herberta” – wieczór poetycki, odsłuchanie fragmentu Przesłania Pana Cogito, „Wywiad z Herbertem” – inscenizacja, wspólne czytanie poezji w miłej atmosferze .

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań;
- integracja rówieśnicza;
- poszerzenie  wiedzy;
- próba zrozumienia i interpretacji poezji Herberta;

 

XI/XII

 

SU

10.

„Kobiety, które zmieniły świat” – ekspozycja na parawanach wystawionych na korytarzu szkolnym w nawiązaniu do tego, że rok 2018 to Rok Praw Kobiet.

- wpajanie szacunku i  pamięci o zasłużonych kobietach;
- poszerzenie wiedzy;
- uczczenie Roku Praw Kobiet (kontynuacja z r. szk. 2017/2018);

 

 semestr I

 

SU

 

11.

Akcja „Dbamy o ład i porządek w naszej szkole”  –  np. kontrola obuwia.

- współodpowiedzialność za utrzymanie czystości na terenie szkoły;

 cały rok

sekcja porządkowa

12.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej: wykonanie gazetki okolicznościowej w gablocie SU oraz zaproszeń na uroczystość

-  kształtowanie szacunku dla pracowników szkoły;

 

 

 X 2018

 

przedstawiciele SU

 

13.

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – gazetka w gablocie, wystawienie pocztu flagowego przy okolicznościowej gazetce ustawionej na dolnym korytarzu podczas wszystkich przerw  w tym dniu , zakup i uroczyste złożenie wieńca na cmentarzu wojskowym – wyjście pozalekcyjne z opiekunami SU.

- wpajanie szacunku i  pamięć o zasłużonych
- uczczenie 100 – lecia Niepodległości;

 

11 XI 2018 (akademia 9 XI godz. 11:11)

SU

poczet sztandarowy

akademia przygotowana przez SP

14.

"Dla Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę" - odwiedzamy cmentarz wojskowy z okazji Wszystkich Świętych oraz świąt Bożego Narodzenia

-  szacunek dla zmarłych, pamięć o zasłużonych;

XI i XII 2018

 

SU

15.

 Mikołajki klasowe zorganizowanie przez samorządy klasowe

-  rozwijanie samodzielności i samorządności;
-  szacunek do tradycji;

 XII 2018

wychowawcy klas
SU

16.

Dyskoteka andrzejkowa.

 

-  umiejętność dobrej zabawy;
-  zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw szkolnych;
-  zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi;
-  integracja zespołów klasowych;

 XI 2018

 

opiekunowie SU
wychowawcy klas

17.

a) Kontynuacja akcji  „ Niesiemy św. Mikołaja innym” – My dla innych - podarowanie upominków mieszkańcom z Domu Pomocy Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie.

 

b) „ Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu” – Włączenie się w akcje Caritas - zbiórka słodyczy/zabawek

 

-  jest wrażliwy na potrzeby innych – dostrzega i rozumie potrzebę niesienia pomocy innym;

 

 

-  działania na rzecz osób potrzebujących;

 

XII 2018

 

 

 

 XII 2018

SU (zbiórka darów)
Klub Wolontariatu (mini przedstawienie)
ks. P. Tajak i K. Zielińska – wyjazd do Domu opieki

 

 M. Lada
SU (zbiórka darów)

18.

Przygotowanie przebrania za przedstawiciela wymarzonego zawodu (Akcja SU- Dzień bez pytania)

- kształtowanie  pozytywnych postaw wobec pracy i  edukacji;
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań  oraz uzdolnień uczniów;

XII (II semestr)

lider zespołu ds. doradztwa zawowowego
wych. kl. IV-VI
SU

19.

„Otwórz swoje serce” – udział w 27 finale WOŚP – sprzedaż serduszek, zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, przekazanie pieniędzy do sztabu WOŚP.

- wdrażanie do pracy wolontariackiej;
- rozwijanie umiejętności społecznych;

 7-13 I 2019

SU,
kl. IIIa G, M. Łączak

20.

Bal karnawałowy – karnawałowe szaleństwo

-  umiejętność dobrej zabawy;
- zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw szkolnych;
- rozwijanie samodzielności i samorządności;

 25-28 II 2019

SU
wychowawcy klas

21.

 „Och Święty Walenty” - poczta walentynkowa (zbieranie i rozdawanie    kartek z dedykacjami)

 

-  rozwijanie pomysłowości, umiejętności zorganizowania dobrej zabawy;
-  wyzwolenie pozytywnych uczuć, emocji;
-  kształcenie umiejętności wyrażania uczuć;

 II 2019

SU
  wychowawcy klas
 

22.

 

Marzec miesiącem Wody, Słońca i Ziemi – kolorowy tydzień (uczniowie ubierają się w kolejnych dniach tygodnia w kolory Wody, Słońca, Ziemi; pon. niebieski - woda, środa żółty – Słońce, piątek zielony – Ziemia) - Akcja SU- Dzień bez pytania.

- rozwijanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, zasobów informacji, materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci;
- rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów;

 

11 – 15 III 2019

SU
wychowawcy klas IV-VIII
i III G,

 

23.

 

 

 

„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” – sposoby oszczędzania wody w moim domu – wykonanie z papieru  i ozdobienie kropli wody, na których uczniowie wypiszą sposoby oszczędzania wody – najlepsze prace ozdobią naszą szkołę podczas finału programu Erasmus.

-uświadomienie potrzeby racjonalnego gospodarowania wodą;
- rozwijanie kreatywności uczniów;

 III 2019 (22.3.2019 – Światowy Dzień Wody)

Wychowawcy kl. 4:
M. Kubicka
M. Wulkowicz
M. Łączak - Erasmus

24.

 a) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – urodziny duńskiego baśniopisarza  Hansa Christiana Andersena; przedstawiciele SU w baśniowych strojach odwiedzają uczniów kl. 0 i czytają im wybrane baśnie. Konkurs plastyczny w kl. 0 na zilustrowanie wybranej baśni

b) Cała Polska czyta dzieciom

- zachęcenie do częstszego sięgania po książkę;
- rozwijanie wyobraźni;
- zwrócenie uwagi na wartość książek w rozwoju młodego pokolenia;
- rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej uczniów;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- podejmowanie działań na rzecz młodszych kolegów i koleżanek;

 2 kwietnia 1919r.(wtorek)

 

 

 

 

 2 kwietnia 2019

SU

wych. kl.0

 

 

 

 SU

wych. kl.0

25.

Święto Polskiej Niezapominajki – dzień życzliwości i przyjaźni w szkole – piszemy karteczki na których wyrażamy swoją życzliwość, przyjaźń lub sympatię do kogoś oraz umieszczamy je na tablicy okolicznościowej.

- dostrzega problemy innych;
- umie okazywać wzajemną życzliwość i sympatię;

 

15 V 2019

 

SU

26.

Spotkanie z absolwentami naszej szkoły - przedstawicielami wybranych zawodów

- kształtowanie  pozytywnych postaw wobec pracy i  edukacji;

 

 II semestr

 

A.Mądry  Ukowska – lider zespołu ds doradztwa
SU

27.

Zorganizowanie kącika edukacyjnego z ofertami szkół ponadpodstawowych

 

-gromadzenie, aktualizacji i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

 

II semestr

bibliotekarz
SU
zespół ds. doradztwa

28.

Podsumowanie pracy SU za okres całego roku szkolnego – nagrodzenie  uczniów, przygotowanie sprawozdania z działalności SU.

-  kształtowanie poczucia dobrze spełnionego obowiązku;
-  wyciągnięcie wniosków na przyszłość;

 

VI 2019

opiekunowie SU
dyrekcja
wychowawcy klas

29.

Udział SU w zakończeniu roku szkol. 20018/2019

-  rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za sprawy szkoły.

 

VI 2019

opiekunowie SU
dyrekcja
wychowawcy klas

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg