Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący:
Liliana Zdeb

Zastępca przewodniczącego:
Julia Kuta
Franciszek Toczyński

Sekretarz:
Julia Brożyna

Skarbnik:
Olga Jensz

 

Sekcja dekoracyjna:
OLIWIA KUBICKA
Weronika Szot
Karolina Lasko
Anna Para
Nicole Ciebień

Sekcja porządkowa:
IZABELA KNYCH
Oliwia Chmiel
Radosław Warżała
Karolina Wstawska
Daria Malec

Poczet Sztandarowy: Izabela Knych, Eliza Wilk, Jakub Ziarko, Patryk Mazur

Opiekun: mgr Zofia Knych, mgr Małgorzata Pękala

 

Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2019/20:


L.p.

Rodzaj działania i forma pracy

Realizowane cele, efekty podjętych działań

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.      

Kampania wyborcza SU:

- wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego poprzez stworzenie sztabu wyborczego. (Kampania wyborcza przygotowana przez każdą klasę dla swojego przedstawiciela,  wybory na kartach do głosowania poprzez wrzucanie do urny wyborczej. Każdy uczeń ma prawo do głosowania. Sporządzenie protokołu zawierającego: wyniki i frekwencję wyborczą i wywieszenie listy z wynikami w gablocie SU.)

-   kształtowanie poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej;

-   kształtowanie postawy odpowiedzialności;

IX 2018

opiekunowie SU

2.

Organizacja pracy SU w r. szk. 2019/2020

 – spotkanie organizacyjne, opracowanie planu pracy.

-   kształtowanie postawy społecznej;

-   mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły;

-   inspirowanie działań uczniowskich i pomysłowości;

IX 2018

SU

3.

Zagospodarowanie  i aktualizacja tablicy SU.

-   przekazanie informacji organizacyjnych całej społeczności szkolnej;

cały rok

SU
 sekcja dekoracyjna

4.

Akcja „Sprzątanie Świata” -  wyjście klas w teren w celu posprzątania najbliższej okolicy, wyjazd klasy 7 i sprzątanie lasu.

-   kształtowanie postawy ekologicznej;

IX 2018

SU
wychowawcy klas

5.

Akcje ekologiczne w szkole:
- ogólnopolski program „Zbieraj baterie” -  zbiórka zużytych baterii  i akumulatorów

- zbiórka nakrętek i makulatury.

- rozwijanie kompetencji przyrodniczych;

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

 

cały rok

 SU

 wychowawcy klas

6.

 „Dbamy o ład i porządek w naszej szkole”:  –   kontrola obuwia.

- współodpowiedzialność za utrzymanie czystości na  terenie szkoły;

cały rok

sekcja porządkowa

 

 

7.

„ Ekolog miesiąca/roku”– regularna zbiórka makulatury - konkurs szkolny ( ranking eko – liderów ,comiesięczne wyłonienie zwycięzcy, podsumowanie konkursu, wyłonienie w VI ekologa roku i nagrodzenie go nagrodą).

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

cały rok

 

8.

„Giełda pomysłów”- inicjatywy uczniowskie dotyczące działalności SU.

inspirowanie uczniów do działania i pomysłowości

cały rok

 

przewodnicząca SU

9.

Dzień bez pytania:

- Dzień długich skarpetek,

- Dzień postaci z bajek

- Dzień mikołajkowej czapki

- integracja rówieśnicza;

-   rozwijanie samodzielności i samorządności;

 

cały rok

przedstawiciele SU

10.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej- wykonanie gazetki okolicznościowej w gablocie, życzenia i zaproszenia dla nauczycieli seniorów na uroczystą akademię

- kształtowanie szacunku dla pracowników szkoły

X

przedstawiciele SU

11.

Udział w akcji IPN-u pod hasłem „ Zapal znicz pamięci”- złożenie wiązanek i zniczy na grobach żołnierzy i zmarłych nauczycieli

- wpajanie szacunku i  pamięć o zasłużonych

- pamięta o miejscach pamięci narodowej i mogiłach zmarłych

 

XI

SU, wychowawcy klas

12.

„Razem możemy więcej” – organizacja zabawy andrzejkowej i karnawałowej

oraz popołudnia z grami planszowymi ( jeżeli będą chętni uczniowie).

 

-   umiejętność dobrej zabawy;

-   zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw szkolnych;

-   zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi;

-   integracja zespołów klasowych;

- integracja rówieśnicza;

-    

XI/II

 

 

raz w semestrze

 

 

 

opiekunowie SU
wychowawcy klas

13.

Wychowanie przez wolontariat- organizacja zbiórki zabawek i słodyczy dla potrzebujących.

 

-jest wrażliwy na potrzeby innych

– dostrzega i rozumie potrzebę niesienia pomocy innym;

- działania na rzecz osób potrzebujących;

 

 

XII

 

 

 

 

SU (zbiórka darów)

Klub Wolontariatu

 

 

14.

Wspieranie działań „Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt”.

- kształtowanie szacunku i odpowiedzialności za zwierzęta;

- wdrażanie do podejmowania działań wolontariackich;

 

według potrzeb

SU

opiekunowie Klubu

 

15.

 Wizyta Świętego Mikołaja i jego załogi w naszej szkole - spotkania z uczniami wszystkich klas,

- mikołajki klasowe zorganizowanie przez samorządy klasowe

-   rozwijanie samodzielności i samorządności;

-   szacunek do tradycji;

 

XII

wychowawcy klas

SU

16.

Udział  w wolontariacie: WOŚP, Pola Nadziei, akcje Caritas, Góra Grosza

 

- wdrażanie do pracy wolontariackiej;

- rozwijanie umiejętności społecznych;

- kształtowanie   postawy  obywatelskiej

według potrzeb

 

SU, Klub Wolontariatu

17.

 Przygotowanie przebrania za przedstawiciela wymarzonego zawodu– konkurs na najlepszą charakteryzację. (Akcja SU

- kształtowanie  pozytywnych postaw wobec pracy i  edukacji;

- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań  oraz uzdolnień uczniów;

XII

(II semestr)

 lider zespołu ds. doradztwa zawodowego

 wych.  kl. IV-VI

-SU

18.

Mistrzowie nauki” – stała ekspozycja przedstawiająca uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

 

- promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

raz w semestrze

dyrekcja szkoły, SU,

M. Cygan

19.

Wspieranie uczniów zdolnych – całoroczna

ekspozycja różnorodnych osiągnięć uczniów na gazetkach na korytarzu.

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań;

- integracja rówieśnicza;

 

 

cały rok

P. Barnaś, SU

 

20.

 „Och Święty Walenty” - poczta

 walentynkowa (zbieranie i rozdawanie    kartek z dedykacjami)

 

-   rozwijanie pomysłowości, umiejętności zorganizowania dobrej zabawy;

-   wyzwolenie pozytywnych uczuć, emocji;

-   kształcenie umiejętności wyrażania uczuć;

II

 SU
  

22.

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole – mam talent.

-   rozwijanie pomysłowości, umiejętności zorganizowania dobrej zabawy;

-   rozwijanie kreatywności uczniów;

III

SU

opiekunowie Klubu

 

21.

 

Wiosna na kolorowo – wewnątrzszkolna akcja proekologiczna - organizacja tygodnia  kolorów

w naszej szkole.

-rozwijanie kreatywności uczniów;

IV

- SU

 wychowawcy klas IV-VIII

E. Kramarczyk – Ćwiok

 

22.

„I’m…Ich bin -  Dzień Języków Obcych

w naszej szkole” – akcja ogólnoszkolna propagująca naukę języków obcych.

 

-rozwijanie kreatywności uczniów;

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

 

IV

M. Pękala

M. Kubicka, SU, chętni rodzice

23.

Święto Polskiej Niezapominajki – dzień życzliwości i przyjaźni w szkole – przypięcie do ubrań uśmiechniętych słoneczek.

- dostrzega problemy innych;

- umie okazywać wzajemną życzliwość i sympatię;

V

SU

24

Pieszo lub rowerem do szkoły” – tygodniowa akcja pod nazwą:  „Ekologiczny rodzic = Ekologiczne dziecko ( określenie tygodnia, w którym będzie prowadzona akcja).

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

 

V/VI

SU

25.

Noc namiotów – impreza szkolna mająca na celu integrację zespołów klasowych. (ognisko, śpiew z gitarą, zabawy integrujące uczniów).

 

- integracja rówieśnicza;

 

VI

SU, wychowawcy klas IV – VIII, M. Wulkowicz,

M. Kutrzuba, M. Papuga,

chętni rodzice

26.

Spotkanie  przedstawicielami wybranych zawodów

- kształtowanie  pozytywnych postaw wobec pracy i  edukacji;

 

II semestr

- A.Mądry - Ukowska

SU

27.

„Mój pierwszy poważny wybór”- gazetka ścienna z  ofertą szkół ponadpodstawowych

-gromadzenie, aktualizacja

 i udostępnianie informacji edukacyjnych

 i zawodowych;

 

II semestr

- bibliotekarz

 SU

 zespół ds. doradztwa

28.

Realizacja innych zadań nie ujętych w planie pracy

- umiejętność organizowania życia szkolnego

cały rok

opiekunowie SU

29.

Podsumowanie pracy SU za okres całego roku szkolnego.

-   kształtowanie poczucia dobrze spełnionego obowiązku;

-   wyciągnięcie wniosków na przyszłość;

VI

opiekunowie SU

30.

Udział SU w zakończeniu roku szkol. 20018/2019

-   rozwijanie samorządności i współodpowiedzialności za sprawy szkoły.

VI

opiekunowie SU,  dyrekcja
 wychowawcy klas

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg