WKRÓTCE 1 WRZEŚNIA – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     Jeśli obowiązujące w chwili obecnej regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkół w okresie pandemii (rozporządzenia MEN, wytyczne MEN, MZ, GIS i decyzje samorządu lokalnego) nie ulegną zmianie, to nowy rok szkolny rozpoczniemy tradycyjnie – w formie stacjonarnej:

8:00 Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, po niej spotkanie społeczności szkolnej na dziedzińcu szkolnym, a następnie klasowe spotkania uczniów z wychowawcami. (Zarówno podczas spotkania ogólnego na dziedzińcu, jak i podczas spotkań klasowych – już w salach lekcyjnych, obowiązkowe jest zastosowanie osłony ust i nosa; w krótkim spotkaniu klasowym z wychowawcą biorą udział wyłącznie uczniowie danej klasy, rodzice dzieci młodszych proszeni są o poczekanie na swoje pociechy, w miarę możliwości na dziedzińcu szkolnym, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania i zmiany związane z rozpoczęciem pracy w nowej rzeczywistości – zaostrzonym rygorze sanitarnym. Już wkrótce, na stronie internetowej naszej szkoły (w zakładce: dokumenty szkolne) zostaną zamieszczone PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. Już dzisiaj przedstawiamy Państwu podstawowe kierunki zmian - przykłady:

  1. Uczniowie uczestniczą w lekcjach w jednej, przypisanej na stałe sali lekcyjnej (wyjątkiem są np. zajęcia z wychowania fizycznego - te przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przeprowadzane będą na świeżym powietrzu), czy lekcje z informatyki oraz języka obcego odbywające się pracowniach tematycznych – po każdej grupie jednak dezynfekowanych i wietrzonych. Natomiast przypisane uczniom na stałe sale lekcyjne będą dezynfekowane po każdym dniu nauki szkolnej).
  2. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji - na terenie całej szkoły rozmieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją (zwłaszcza przy każdym wejściu do szkoły, w szatniach oddziału przedszkolnego, w każdej sali lekcyjnej, w stołówce, świetlicy, bibliotece szkolnej, przy sekretariacie i pokoju nauczycielskim, w gabinetach dyrekcji, pedagoga, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w kantorku personelu szkoły).
  3. Przebywanie opiekunów dzieci lub innych osób z zewnątrz zostaje ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach.
  4. Świetlica szkolna zostaje przeniesiona z I piętra na sam dół – obok biblioteki (dawniej sala BAMBINO). W miejsce świetlicy powstała sala lekcyjna nr 12, w której uczyć się będzie jedna z klas edukacji wczesnoszkolnej.
  5. Uczniowie wszystkich klas 1-3 będą mogli korzystać wyłącznie z wejścia/wyjścia ze szkoły nr 3 - znajdującego się przy hali sportowej (także w dniu rozpoczęcia roku szkolnego). Szatnie dla tych uczniów będą przygotowane obok sal lekcyjnych przy hali sportowej; nad rotacyjnym korzystaniem z szatni czuwać będą nauczyciele, którzy w danym dniu rozpoczynają lekcje z daną klasą. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych przed rozpoczęciem swoich lekcji, będą brały udział w zajęciach ruchowych w hali sportowej/na świeżym powietrzu.
  6. Uczniowie klas 4 – 6 powinni korzystać z głównego (od strony ulicy) wejścia/wyjścia do szkoły nr 1 (także w dniu rozpoczęcia roku szkolnego), natomiast uczniowie klas 7-8 mogą korzystać wyłącznie z wejścia/wyjścia do szkoły nr 2 - znajdującego się od strony dziedzińca szkolnego począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
  7. Uczniowie wszystkich klas będą wchodzić do szatni rotacyjnie, w ograniczonych liczbowo grupach. Nad rotacyjnym korzystaniem z szatni czuwać będą nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi.
  8. Wszystkie „osoby trzecie” podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  9. Uczniowie zobowiązani są do osłony ust i nosa na terenie szkoły z wyjątkiem: czasu trwania swoich lekcji, czasu przeznaczonego na spożywanie posiłku, czasu spędzania przerwy międzylekcyjnej na podwórku szkolnym, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego 1,5m. (W środki ochrony  osobistej – osłonę ust i nosa np. maseczki, przyłbice, rodzice zaopatrują dzieci we własnym zakresie).
  10. Uczniowie w dniu 1 września powinni oddać wychowawcy podpisane przez rodzica oświadczenie dot. pandemii – do pobrania ze strony szkoły – link poniżej. (W przypadku „problemów technicznych” uczniowie mogą pobrać papierową wersję dokumentu od wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Więcej szczegółów i informacji znajdą Państwo w ww. procedurach – wkrótce na stronie szkoły! Jeśli zaistniałyby jakieś zmiany  w organizacji np. rozpoczęcia roku szkolnego, będziemy o nich informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową naszej szkoły.
W razie pytań Grono Pedagogiczne PSP w Czarnej pozostaje do Państwa dyspozycji.

Dyrekcja PSP w Czarnej

*pobierz*

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg