Kształcenie na odległość

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.; rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r.)

 

  1. Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość naszych uczniów będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce eNauczanie, w odpowiednich katalogach klas i przedmiotów.

  2. Utworzone przez nauczycieli „klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail, mają posłużyć wyłącznie do przesyłania załączników w płaszczyźnie nauczyciel – uczeń oraz informacji zwrotnych w płaszczyźnie uczeń-nauczyciel, co np. umożliwi ocenianie „prac pisemnych” uczniów, które to uczniowie będą mogli np. w formie „zdjęcia zeszytu” przesyłać na adres e-mail wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu. (W wiadomościach wysyłanych z e-dziennika, nie można bowiem wstawić załącznika).

  3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do oceniania pracy uczniów. (zgodnie z WSO, w przyjętej przez siebie i ustalonej z uczniami formie). Oceny uczniów będą wpisywane do e-dziennika w kolumnach, których oznakowanie wskazywać będzie, że „chodzi o eNauczanie”.

  4. Od czwartku 26 marca 2020 r. zaczynamy pracować według obowiązującego wcześniej planu lekcji. Nauczyciele przygotują dla uczniów zagadnienia do opracowania „kolejnych tematów” - zgodnie z planem lekcji, co będzie sukcesywnie zamieszczane w zakładce eNauczanie w odpowiednich katalogach klas i przedmiotów.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z eNauczaniem, należy kontaktować się poprzez e-dziennik z wychowawcą klasy lub poszczególnymi nauczycielami. W przypadku problemów ze zrozumieniem nowej partii materiału nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów również za pośrednictwem poczty elektronicznej itp.

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg